Ekonomi

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
12 Yatırım kuruluşu, 2 Portföy Yönetim Şirketi
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125715
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Böyle bir işlem yok
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Böyle bir işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Aşan işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlişkili taraf işlemleri konulu KAP duyurusu
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://hektas.com.tr/bagis-ve-yardim-politikasi/
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129981
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yok
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlamabulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 55,37
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yok
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://hektas.com.tr/kar-dagitim-politikasi/
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 477.986.884,33 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise 544.685.543,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 412.585.653,24 TL. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 780.574.674,62 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.2022 hesap döneminde de büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2022 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,Bu şekliyle Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin 30 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurulu?nun onayına sunulmasına,??Kâr dağıtım teklifi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.133,005 red oya karşılık 1.644.332.009,6925 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129981
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2023 0 % 64,99 % 0,11 % 64,89 https://hektas.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetveli 12 303 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129981

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/komite-yonergeleri/
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yok
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://hektas.com.tr/ucret-politikasi/
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
-YÖNETİM YAPISI /YÖNETİM KURULU ÜYELERI /Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 66 7 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
-HEKTAŞ 2023 FAALİYETLERİ /İç Kontrol Sistemleri
Yönetim kurulu başkanının adı
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (temsilcisi: Eren Ziya DİK)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Enis Emre TERZİ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 ve 13%
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ EREN ZİYA DİK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/07/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CAN ÖRÜNG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/12/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ARİF ÇETİNKAYA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI ŞANSEL YILMAZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/06/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖZDE ERKOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2024 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/04/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129988 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129988 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
KADRİ ÖZGÜNEŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129988 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://hektas.com.tr/tazminat-politikasi/
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
(0212) 403 34 53
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
https://hektas.com.tr/insan-kaynaklari/kariyer-planlama/
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://hektas.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikamiz/
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://hektas.com.tr/kurumsal/etik-kurallar/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://hektas.com.tr/kurumsal/etik-kurallar/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://hektas.com.tr/kurumsal/entegre-yonetim-sistemi-politikasi/
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddütoluşturabilecek hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasındankaçınır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkiler Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve-yonetimi/ortaklik-yapisi/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
/Ek-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-YÖNETİM YAPISI /KOMİTE YAPISI -KURUMSAL YÖNETİM /KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
-YÖNETİM YAPISI /Yönetim Kurulu Üyeleri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-KURUMSAL YÖNETİM /Diğer Hususlar /Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-KURUMSAL YÖNETİM /Diğer Hususlar /Hukuki Konular
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
-KURUMSAL YÖNETİM /Diğer Hususlar / Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum yoktur
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sosyal Sorumluluk Projeleri

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
62
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
5 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://hektas.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurum-kimligi-ve yonetimi/anasozlesme/
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
-yönetim yapisi /komite yapisi -kurumsal yönetim /komitelerin çalişma esaslari
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Kurtuluş Bedri VAROĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Kadri ÖZGÜNEŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bülent Şamil YETİŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kurtuluş Bedri VAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tuba BEKTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kadri ÖZGÜNEŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bülent Şamil YETİŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264596

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu