Haber

Turizm amaçlı konut kiralanmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)

TBMM Genel Kurulunda, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasını da öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek madde haline getirildi.

Kanun, gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı konut kiralanmasının usul ve esaslarını belirledi. Tek seferde 100 günü aşan dönemsel kiralamalar kapsam dışındadır.

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kira sözleşmesi yapılmadan önce izin belgelerinin alınması gerekecektir. Ayrıca turizm amaçlı kiralanan evin girişine Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket asılacak.

Bakanlık, izin belgesi düzenlemeye yetkili olacak ve bu yetkisini valilik aracılığıyla da kullanabilecek. Belge ve plaket fiyatları Bakanlıkça belirlenecek.

İzin belgesi başvurularında, bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle aldıkları kararın, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapılmasının uygun görüldüğünü belirten izin belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunlu olacak.

Birden fazla bağımsız bölüm içeren yapılardan oluşan konut sitelerinde, konutun yalnızca turizm amaçlı kiralandığı bina için bu fıkra hükümleri aranacak ve izin belgesinin bir örneği site yönetimine ibraz edilecektir.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda, binaların en fazla yüzde 25’i için kiralayan adına izin belgesi düzenlenebilir. Aynı binada kiralayan adına bağımsız bölüm sayısının beşi aşması halinde başvuruda işyeri ve çalışma ruhsatı ibraz edilmesi gerekecek, söz konusu binanın daha fazla sayıda binadan oluşan toplu konutlar içerisinde yer alması durumunda ise başvuruda işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenecek. Birden fazla bağımsız bölüm bulunması halinde, tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alacağı kararın ibraz edilmesi gerekecek. .

İzin belgesini alma yükümlülüğü kiralayana ait olacaktır. Kiralayan dışında turizm amaçlı kiralama faaliyeti yapılması halinde bu kiralamalar Seyahat Acenteleri Kanunu ve Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre belgelendirilmiş A sınıfı seyahat acentaları aracılığıyla yapılabilir.

İzin sahibi gerçek kişi ise vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçıları başvuruda bulunmaz ise veya tüzel kişi tüzel kişi ise tüzel kişiliği sona ererse izin belgesi geçersiz hale gelir, ancak Kullanıcıların hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

Kullanıcıların, sahibinden kiraladığı evi kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralaması veya kendi adına konut olarak kullanılmak üzere kiralanan evi turizm amaçlı üçüncü kişilere kiralaması yasaktır. kendi adına ve hesabına ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları evi kendi çalışanlarına kullanmalarına izin verilmeyecektir. bu kapsamın dışında tutulacaktır.

Turizm amaçlı kira izin belgesi düzenlenen konutlar hakkında Kimlik Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İzin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğünün sorumlusu olarak kabul edilecektir. İzin sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen süre sonunda sona erecektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca hazırlanan yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetlerine izin verildiği, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik hizmeti alanları, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, ulaşım, yemek ve alışveriş yerlerinin bulunduğu kararı yer alıyor. Hizmetler. sporSalon, yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu nitelikli konutlar için “izne konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar vermesi” ve ” Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde 25 oranında aynı sayıda ünite yapılması zorunludur.” “Kiralayan adına izin belgesi düzenlenmesi” şartı aranmaksızın izin belgesi düzenlenebilecek.

Kaliteli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmeleri tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda izin belgesi konutu işleten firma adına düzenlenecektir.

İdari para cezaları

Kanunda izinsiz kiralama faaliyetinde bulunanlara ve izin sahiplerine karşı da idari yaptırımlar belirleniyor.

Buna göre turizm amaçlı kiralanan evleri izin belgesi olmadan kiralayanlara, kiraladıkları her ev için 100 bin lira idari para cezası verilecek ve izin belgesi alıp faaliyet göstermeleri için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin almadan turizm kiralama faaliyetlerine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası verilecek ve izin alıp faaliyetlerine devam etmeleri için 15 gün daha süre verilecek. İzin belgesi sahibinden turizm amaçlı konutu kendi adına ve hesabına üçüncü kişilere kiralayanlara sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Kendi adına ve hesabına turizm amaçlı ev kiralayıp, kendi adına mesken olarak kullanmak niyetiyle kiralayanlara ve aracılık edenlere sözleşme başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. izin belgesi olmadan turizm amaçlı ev kiralanması.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan, elektronik ticarete ve izinsiz kiralama faaliyetlerinin tanıtımına izin veren ve uyarıya rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. Bakanlık tarafından yapılmıştır. İhlalin gerçekleştiği yayına, bölüme, bölüme ilişkin içeriğin kaldırılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu kararın uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilecek. Ayrıca bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılara her konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecek. Sulh ceza hakimliğinin verdiği karara, Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına göre itiraz edilebilir.

Turizm amaçlı kiralama faaliyetlerini izinsiz sürdürenler ile kira sözleşmesi olmasına rağmen aynı evi ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde 4 defadan fazla kiralayanlara bir milyon lira idari para cezası verilecek her seferinde 100 günden fazla.

Bakanlıkça istenen bilgi ve belgelerin 30 gün içinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi, kiraya verenin miras dışında bir hukuki süreçle değişmesi ve bu değişikliğin Bakanlığa bildirilmemesi halinde Tapuya tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgelerin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi veya kontrollerde bu belgenin ibraz edilmemesi halinde 50 bin lira idari para cezası verilecek. dayatılacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin konumu, kalitesi ve fiziki özellikleri yazı, reklam, poster, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla aldatıcı bir şekilde kullanıcıya tanıtılıyor, vaat edilen koşullar sağlanmıyor veya kiralanan ev turizm amaçlı olarak sözleşmede belirtilen süreden daha kısa bir süre için kullanıcıya teslim edilmez. Tahsis edilmesi halinde idari para cezası 100 bin lira olacak.

Turizm amaçlı kiralanan evin, sözleşmeye uygun şekilde kullanıcıya teslim edilmemesi durumunda 100 bin lira idari para cezası, verilen 15 günlük süre içerisinde alınan ödemenin iade edilmemesi halinde ise 100 bin lira idari para cezası verilecek. 200 bin lira ceza kesilecek.

Turizm amaçlı kiralanan konutların girişine Bakanlıkça verilen plaketin asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre verilecek. Bu süre içerisinde plaketin asılmaması halinde 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapılan incelemede evin izin belgelerinin verilmesi için gerekli temel nitelikleri taşımadığının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası 100 bin lira olacak.

Kullanıcı hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

Bazı durumlarda izin iptal edilecektir. Buna göre izin belgesi sahibi izin belgesinin iptalini talep ederse, turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespiti halinde, turizm amaçlı kiralanan evin yeni kiraya vereninin belirtilen süre boyunca başvuruda bulunmaması halinde, verilecek 30 günlük süre içerisinde izin belgesinin verilmesi veya izin belgesi sahibinin değişmesinin uygun görülmesi halinde yükümlülükler yerine getirilmez. Konutun turizm amaçlı kiralanmaması ve turizm amaçlı kiralanan evin kamu düzenine, kamu güvenliğine ve genel ahlaka aykırı olduğunun yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi halinde izin belgesi iptal edilir.

İzinleri iptal edilen konut kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

Bakanlık, turizm amaçlı kiralamaları denetleme yetkisine sahip olacak, gerekirse denetim yetkisini valilik aracılığıyla kullanabilecek. Bakanlık, yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddüt ve sorunların giderilmesine, uygulama yeknesaklığının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına, usul ve esasların belirlenmesine yetkili olacaktır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanların, ilgili konunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurmaları zorunlu olacak. İzin belgesi düzenleme süreci başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacaktır. Başvuruları kabul edilmeyenler faaliyet gösteremeyecek ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek. Bu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine İlişkin Değişiklikler

Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen döner sermaye bedeli 300 milyon liradan 1 milyar 500 milyon liraya, Cumhurbaşkanınca artırılabilecek tutar ise 700 milyon liradan 2 milyar liraya çıkarılacak.

Döner sermayenin kullanım alanı genişletilerek Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı tesisleri inşa etmek veya yaptırmak Döner Sermaye İşletmesinin kullanım alanına dahil edilecektir. Merkez Müdürlüğün başkenti.

Kart, belge ve plaket gibi her türlü gelirler, kokart gelirleri ve benzeri gelirler, atık su arıtma tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri gibi altyapı tesislerinden elde edilen her türlü fiyatlar, bu tesislerin işletme ve kira gelirleri ile elde edilen fiyat ve gelirler Diğer tesislerden elde edilen gelirler de döner sermayenin gelirlerine dahildir. Kaynakların ortasında yer alacak.

Yetki alanı genişletilen Döner Sermaye İşletmesi, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Bakanlığın görev alanı kapsamında atıksu arıtma tesisleri ve katı atık bertaraf tesisleri işletebilecek ve işletebilecek.

Tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislerin yanı sıra diğer konaklama tesislerinde çalışan çalışanların nitelikli konaklama ihtiyaçlarının Bakanlıktan alınacak turizm yatırım veya işletme belgeleri ile karşılanması amaçlanmaktadır. Buna göre, işçilere konut alanı tahsisi için taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis edilmesi şartı kaldırılacak, bakanlıktan turizm belgeli konaklama tesisi olması şartı getirilecek.

Yetkili idare tarafından işletme ve işletme ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süresi, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıldan 6 aya indirilecek. İşletme ruhsatı ve işletme ruhsatı iptal edilen işletmelere, tesisin işyeri açma ve işletme ruhsatı verilmesine ilişkin belge şartlarını sağladığını belirten Bakanlıkça alınan onay yazısının yetkili idarece yetkili idareye ibraz edilmesi zorunlu olacak. .

(Devam edecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu